Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Zabawa andrzejkowa s?uchaczy UTW w Lisewie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 listopada 2016 14:53

S?uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wy?szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Filia w Lisewie w dniu 17 listopada 2016 r. przed wys?uchaniem wyk?adu bawili si? na zabawie andrzejkowej.

argaiv1452
O godzinie 16.00 zaproszeni go?cie oraz s?uchacze UTW rozpocz?li wr?by andrzejkowe. By?o du?o ?miechu przy wr?bach, ka?dy wywr?y? sobie  co? mi?ego. Do ta?ca przygrywa? nam Pan Janek ?ukaszewski, a ?piewa?a Pani Maria Adamczyk. Serdecznie im za to dzi?kujemy.


O godzinie 18.00 rozpocz?li?my wyk?ad, ktry poprowadzi? Pan Tomasz K?dziorski z Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy. Tematem  by?a Skandynawia. Wszyscy s?uchacze byli zadowoleni.

Nast?pny wyk?ad odb?dzie si? 8 grudnia. B?dzie to ju? spotkanie wigilijne.


Wszystkich nowych s?uchaczy zapraszamy na zaj?cia. Op?ata za semestr to tylko 50 z?otych. Nadmieniam, ?e studentom mo?e by? ka?dy, bez wzgl?du na wykszta?cenie.


Opiekunka grupy UTW w Lisewie
El?bieta Kolek

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass