Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
piątek, 30 grudnia 2016 11:19

Rolnicy mog? otrzyma? wsparcie na odtworzenie zniszczonych przez kl?ski ?ywio?owe sk?adnikw gospodarstwa. Rolnicy, ktrzy ponie?li straty spowodowane kl?skami ?ywio?owymi, mog? od 27 grudnia 2016 roku do 25 stycznia 2017 roku sk?ada? w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na odtworzenie zniszczonych sk?adnikw gospodarstwa.

argaiv1376


 Jest to pomoc na operacje typu "Inwestycje odtwarzaj?ce potencja? produkcji rolnej", ktra dost?pna jest w ramach poddzia?ania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntw rolnych i przywracanie potencja?u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku kl?sk ?ywio?owych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" obj?tego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 - 2020.


Wnioski o takie wsparcie mo?na sk?ada? w oddzia?ach regionalnych ARiMR, mo?na wys?a? je tak?e rejestrowan? przesy?k? pocztow? do w?a?ciwego oddzia?u regionalnego, b?d? z?o?y? za po?rednictwem biura powiatowego ARiMR.


O przyznanie takiego wsparcia mog? stara? si? rolnicy, ktrzy ponie?li straty spowodowane przez co najmniej jedn? z nast?puj?cych kl?sk ?ywio?owych: powd?, deszcz nawalny, susz?, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsuni?cie si? ziemi, lawin?, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzale?nione b?dzie od powstania w gospodarstwie szkd spowodowanych przynajmniej jedn? z wymienionych kl?sk, je?eli mia?y one miejsce w roku, w ktrym jest sk?adany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzaj?cym rok, w ktrym sk?adany jest wniosek. Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach ktrych wyst?pi?y szkody w 2015 r., z?o?yli wnioski o przyznanie pomocy do ko?ca 2016 r. Dotyczy to rwnie? tych producentw rolnych, ktrzy b?d? chcieli wykazywa? we wnioskach straty powsta?e zarwno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni rwnie? powinni z?o?y? wnioski o przyznanie pomocy do ko?ca 2016 r. Je?eli natomiast wniosek b?dzie dotyczy? wy??cznie strat powsta?ych w 2016 r., b?dzie mg? by? z?o?ony w tym roku, b?d? w 2017 roku, oczywi?cie w wyznaczonym przez ARiMR terminie.


O pomoc mog? ubiega? si? rolnicy, ktrzy w danym roku kalendarzowym ponie?li straty w uprawach rolnych, zwierz?tach gospodarskich czy rybach w wysoko?ci co najmniej 30% ?redniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzaj?cych rok, w ktrym wyst?pi?a szkoda, albo z trzech lat w okresie pi?cioletnim poprzedzaj?cym rok, w ktrym wyst?pi?a szkoda, z pomini?ciem roku o najwy?szej i najni?szej produkcji w gospodarstwie oraz straty - dotycz? sk?adnika gospodarstwa, ktrego odtworzenie wymaga poniesienia kosztw kwalifikuj?cych si? do obj?cia wsparciem.


Pomoc mo?e by? przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadw. Dofinansowanie mo?na rwnie? otrzyma? na zakup nowych maszyn lub urz?dze? rolniczych w miejsce tych, ktre zosta?y zniszczone w wyniku kl?sk ?ywio?owych.
Maksymalna kwota wsparcia, jak? mo?e otrzyma? rolnik na "Inwestycje odtwarzaj?ce potencja? produkcji rolnej" w ca?ym okresie realizacji PROW 20142020, wynosi 300 tys. z?, z tym ?e nie mo?e przekroczy? ona poziomu 80% kosztw kwalifikowalnych.


Wysoko?? poniesionych strat, jakie powsta?y w gospodarstwie rolnika, okre?la komisja powo?ana przez wojewod?. Na podstawie oszacowanej warto?ci szkd w sk?adniku gospodarstwa ktrego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy okre?lana jest wysoko?? pomocy jak? mo?e otrzyma? rolnik z uwzgl?dnieniem wcze?niej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Je?eli zniszczony sk?adnik gospodarstwa by? ubezpieczony, wwczas wysoko?? pomocy odtwarzanych sk?adnikw pomniejsza si? j? o kwot? odszkodowania uzyskanego z tytu?u ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego sk?adnika gospodarstwa, ktrego odtworzenia dotyczy wniosek. Je?eli rolnik nie zawar? umowy obowi?zkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz?t gospodarskich, a b?dzie ubiega? si? o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadw, plantacji krzeww owocowych gatunkw owocuj?cych efektywnie d?u?ej ni? 5 lat, wwczas kwot? pomocy na odtworzenie tego sk?adnika, pomniejsza si? o po?ow?.


Z?o?one przez rolnikw wnioski zostan? poddane ocenie punktowej. Pod uwag? b?dzie brana wysoko?? szkd w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych sk?adnikw gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysoko?? szkd w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzeww owocowych gatunkw owocuj?cych efektywnie d?u?ej ni? 5 lat obj?ta by?a dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktw sporz?dzone zostan? dwie listy okre?laj?ce kolejno?? przys?ugiwania pomocy - jedna dla rolnikw z woj. mazowieckiego i druga dla rolnikw z pozosta?ych wojewdztw. Zostan? one podane do publicznej wiadomo?ci przez Prezesa ARiMR, w ci?gu 40 dni od dnia up?ywu terminu sk?adania wnioskw o przyznanie pomocy.


Dokumenty aplikacyjne otwrz


 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass