Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Ryszard P?omi?ski "Honorowym mieszka?cem gminy Lisewo" PDF Drukuj Email
czwartek, 21 czerwca 2012 10:12

Za sw? dotychczasow? dzia?alno?? na rzecz bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego w gminie Lisewo Komendant Ryszard P?omi?ski otrzyma? tytu? "Honorowego Obywatela Gminy Lisewo".

argaiv1749

plominskiPan Ryszard P?omi?ski urodzi? si? 2 kwietnia 1944 r. w B?achcie. Od 1966 roku jest cz?onkiem OSP Lisewo, a od 1969 r. do chwili obecnej pe?ni funkcj? sekretarza OSP. W 1978 r. decyzj? wczesnego Naczelnika Gminy pan P?omi?ski - zosta? powo?any na funkcj? Komendanta Gminnego od niej  odst?pi? w 2012 roku. Od 2006 r. do 2011 r. pe?ni? obowi?zki wiceprezesa powiatowego OSP w Che?mnie, a w 2011 r. wybrano go na cz?onka Zarz?du Powiatowego OSP.

W trakcie wykonywania powierzonych zada? Komendant Ryszard P?omi?ski dba? o prawid?owe wyposa?enie podleg?ych mu jednostek OSP. W celu pozyskania m?odych ludzi do stra?y organizowa? wyjazdy grup m?odzie?owych dru?yn stra?ackich w okresie letniego wypoczynku. By? organizatorem gminnych turniejw wiedzy po?arniczej dla uczniw z terenu gminy. Wsp?tworzy? rwnie? akcj? Stra?ak Roku tak w gminie, jak i w powiecie. W swej dzia?alno?ci organizowa? ochotnikw z OSP na ?wi?ta pa?stwowe i gminne. Bardzo dobrze wsp?pracowa? z PSP w Che?mnie.

Za sw? dzia?alno?? spo?eczn? otrzyma? wiele wyr?nie?:

  • 1975 r. tytu? wzorowego stra?aka;
  • 1978 r. br?zowy medal (zas?u?ony dla po?arnictwa);
  • 1981 r. srebrny medal (zas?u?ony dla po?arnictwa);
  • 1986 r. z?oty medal (zas?u?ony dla po?arnictwa);
  • Medal 40-lecia kraju w 1984 r.;
  • Medal Chomicza w 2003 r.;
  • Z?oty Znak Zwi?zku w 1996 r.

Zdoby? te? nast?puj?ce odznaczenia pa?stwowe:

  • Br?zowy Krzy? Zas?ugi 1995 r.;
  • Srebrny Krzy? Zas?ugi 2000 r.;
  • Z?oty Krzy? Zas?ugi 2005 r.

Poza tym w 2008 r. otrzyma? Br?zow? Odznak? dla Ochrony przeciwpo?arowej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji.

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass