Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

ks. Gerard Gromowski PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 stycznia 2013 12:00

Ksi?dz Gerard Gromowski urodzi? si? 20 grudnia 1941 roku w miejscowo?ci Pelplin. Proboszczem parafii Lisewo zosta? w roku 1989 zast?puj?c ksi?dza Jzefa Witkowskiego. Wcze?niej przez 10 lat by? proboszczem w Opaleniu. Od pocz?tku mo?na uzna?, ?e prowadzi? aktywn? dzia?alno?? w naszej parafii. W latach 1991 1992 zorganizowa? budow? Kaplicy Cmentarnej, ktra zosta?a po?wi?cona przez ?p. Ks. Biskupa Przykuckiego. W 2003 roku odby?a si? uroczysta koronacja Matki Bo?ej ?nie?nej. Korony zosta?y po?wi?cone przez papie?a Jana Paw?a II, ktry w zwi?zku z tym wydarzeniem przys?a? do naszej parafii specjalny list.

argaiv1749

Ksi?dz Gromowski przez swoj? 23 letni? dzia?alno?? w parafii Lisewo doprowadzi? do licznych remontw, w?rd ktrych mo?na wymieni?:

- Odnowienie ok. 30 kapliczek w parafii,

- Renowacja o?tarzy,

- Odnowienie 3 obrazw znajduj?cych si? w naszym ko?ciele,

- Odmalowanie ko?cio?a,

- Odnowienie dachu ?wi?tyni.

Oprcz funkcji proboszcza ks. Gromowski jest zaanga?owany w prac? dla wielu grup spo?ecznych. Na t? dzia?alno?? sk?ada si? mi?dzy innymi:

- 26 letnia praca duszpasterska dla osb niewidomych,

- sprawowanie przez 21 lat pos?ugi ojca duchownego kap?anw Dekanatu

Che?mi?skiego,


- cz?onkostwo w Radzie Ruchw i Stowarzysze? Katolickich,

- 18 letnia praca moderatora ?ywego R?a?ca Diecezji Toru?skiej,

pocz?wszy od 1994 roku,


- sprawowanie funkcji kapelana w Domu Pomocy Spo?ecznej w Mgoszczu,

- sprawowanie funkcji Gminnego Zwi?zku Ochotniczej Stra?y Po?arnej,

- przynale?no?? do Towarzystwa Mariologicznego.

Oprcz tego nasz proboszcz posiada kilka indywidualnych tytu?w takich jak:


- papieski kapelan honorowy,

- kanonik gremialny Kapitu?y Konkatedralnej.

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass