Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 stycznia 2013 12:22
witkowskiKsi?dz Jzef Witkowski urodzi? si? 1 listopada 1939 roku. ?wi?cenia kap?a?skie otrzyma? 2 czerwca 1963 roku w miejscowo?ci Pelplin, maj?c nieca?e 24 lata. Mo?na wi?c uzna?, ?e od pocz?tku pragn?? prowadzi? dzia?alno??, ktra w pewnym stopniu mog?aby przyczyni? si? dobru dla innych, zw?aszcza w trudnym dla Polski okresie rz?dw komunistycznego Zwi?zku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ktry otwarcie prowadzi? wojn? z Ko?cio?em nie tylko w Polsce z reszt?. W roku 1981 zosta? mianowany proboszczem parafii Lisewo, zast?puj?c ksi?dza Szczepa?skiego. Przez kilka lat swojej pos?ugi duszpasterskiej ks. Witkowski stara? si? zako?czy? prace rozpocz?te przez swojego poprzednika a tak?e osobi?cie wprowadzi? co? dla ca?ej parafii.

argaiv1749

Poprzez swoj? dzia?alno?? nasz by?y proboszcz przyczyni? si? do:

- zbudowania domu katechetycznego z gara?ami,

- powstania budynkw pe?ni?cych dzisiaj funkcj? magazynu, gdzie s? magazynowane, np.: rzeczy przekazane dla biednych i seminariw.


W 1989 roku po 8 lat sprawowania funkcji proboszcza, ks. Witkowski zosta? przeniesiony do Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Chrystusa Krla w Toruniu. Jego miejsce zaj?? do dzi? dzia?aj?cy w naszej parafii ks. Gerard Gromowski.

Poza sprawowaniem funkcji proboszcza ks. Witkowski posiada tak?e tytu?:


  - doktora teologii,

  - kanonika gremialnego Kapitu?y Katedralnej Toru?skiej.

Co si? tyczy za? dzia?alno?ci duszpasterskiej, obecnie proboszcz Witkowski jest opiekunem takich wsplnot jak:


  - Zesp? charytatywny CARITAS,

  - Gwardia Honorowa,

  - Rada Duszpasterska,

  - Rada Gospodarcza.

 

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass