Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Honorowy Mieszkaniec Gminy Lisewo PDF Drukuj Email
środa, 05 lutego 2014 10:59

pan_RozwadowskiKontynuuj?c prezentacj? zas?u?onych obywateli naszej gminy przedstawiamy Pa?stwu sylwetk?  Pana Lamberta Rozwadowskiego.

argaiv1749


Urodzi? si? on w 1922 roku w miejscowo?ci Wielkie Radowiska, nale??cej do gminy D?bowa ??ka, ktra znajduje si? w powiecie w?brzeskim. Jak wi?kszo?? mieszka?cw zajmowa? si? pocz?tkowo rolnictwem, a? do wybuchu II wojny ?wiatowej w 1939 roku, gdy postanowi? wst?pi? do armii. Z historii ka?dy z nas na pewno zdaje sobie spraw? jak szybko zako?czy?y si? dzia?ania wojenne na terenie naszego kraju, to te? P. Rozwadowski na wznowienie swojej dzia?alno?ci na rzecz wyzwolenia ojczyzny musia? poczeka? a? do schy?ku wojny, kiedy to na terenie Zwi?zku Radzieckiego, za spraw? amnestii dla naszych ?o?nierzy zosta?y utworzone odzia?y polskie pod dowdztwem genera?a W?adys?awa Andersa. W tym miejscu warto zaznaczy?, ?e nasz honorowy mieszkaniec przeszed? wraz z polskimi oddzia?ami ca?y szlak bojowy, ktry si?ga? od Iranu, przez Palestyn? a? do s?ynnego Monte Cassino. Jeszcze w 1947 roku, przebywaj?c na terenie Wielkiej Brytanii uko?czy? Szko?? Rolnicz? III klasy, po czym roku p?niej, pod koniec maja, powrci? do swojej ojczyzny. Jako ciekawostk?, pod k?tem nawi?zuj?cym do sfery militarnej, warto nadmieni?, i? dom pa?stwa Rozwadowskich nazywany by? Domem Mickiewicza. Po zako?czeniu wojny zje?d?ali si? tam genera?owie Armii Polskiej, ktrzy wraz z panem Lambertem urz?dzali wsplne polowania. Do dnia dzisiejszego, z tego grona, pozosta?a tylko jedna osoba, gen. Piotr Prze?ucki. Od samego pocz?tku aktywnie udziela? si? w ?yciu i poprawie funkcjonowania lokalnej spo?eczno?ci.

Z jego inicjatywy doprowadzono do utworzenia wodoci?gu we wsi Strucfo?. Specjalnie na ten cel, dobrowolnie odda? cz??? swojego gruntu, ktra zosta?a przeznaczona do budowy hydroforni w danej wiosce, a tak?e przeznaczy? ziemi? potrzebn? do poszerzenia drogi wiejskiej poprzez po?o?enie asfaltu. Na potrzeby budowy pomnika ?wiatowej s?awy polskiego chirurga i lekarza, prof. dr med. Ludwika Rydgiera, przekaza? drobn? sum? pieni??n? co zosta?o odnotowane w Ksi?dze Pami?tkowej w Muzeum Medycyny Narodowej. Obok patriotycznej postawy wojskowej czy wzorowego gospodarowania jego dzia?alno?? przejawia?a si? tak?e w budowie szko?y i o?rodka zdrowia, organizacji patriotycznych imprez a tak?e dzia?alno?ci humanitarnej poprzez mi?dzy innymi finansowe wsparcie podczas zbirki pieni??nej na rzecz ofiar, organizowanej przez Polski Czerwony Krzy?.

Owe zaanga?owanie zosta?o docenione przez mieszka?cw gminy, gdy? w 1993 roku z ramienia wcze?nie urz?duj?cego Wjta Gminy Lisewo, p. Piotra Jankowskiego otrzyma? zaszczytny tytu?: Honorowego Obywatela Gminy Lisewo. Dwa lata p?niej p. Lambert z okazji 100 lecia Ruchu Ludowego dosta? Dyplom Honorowy, za wieloletni? aktywn? dzia?alno?? na rzecz rozwoju wsi polskiej i kraju. To odznaczenie potwierdza jego postaw?, ktr? odznacza? si? przez ca?e swoje ?ycie. Rwnie? dla bliskich p. Rozwadowski by? wyj?tkow? osob? wiod?c szcz??liwe ma??e?stwo, czego dowodem by?o uhonorowanie pa?stwa Rozwadowskich na 50 t? rocznic? ?lubu, w 1998 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Aleksandra Kwa?niewskiego, Medalem za D?ugoletnie Po?ycie Ma??e?skie, stanowi?cym podzi?kowanie za wszystko co przez tak d?ugi czas tworzyli i budowali jako ma??e?stwo i rodzina.


Oprcz wszystkich wy?ej wymienionych tytu?w p. Rozwadowski otrzyma? wiele innych odznacze? po?wiadczaj?cych jego dzia?alno??, w?rd ktrych warto wymieni?:


- Z?oty i Srebrny Krzy? Zas?ugi,

- Z?oty Medal im. gen. Stanis?awa Pop?awskiego,

- Srebrny Medal Wojsk Obrony Powietrznej,

- Srebrny Medal im. Marsza?ka Jzefa Pi?sudskiego,

- Srebrny Medal gen. W?adys?awa Andersa,

- Srebrny Medal Polskiego Zwi?zku ?owieckiego,

- Br?zowy Medal im. Tadeusza Ko?ciuszki.

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass