Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Honorowy Mieszkaniec Gminy Lisewo PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 marca 2014 14:39

Skanowanie_2014-02-15_11-59Z dniem dzisiejszym zaprezentujemy Pa?stwu kolejn? sylwetk? z grona naszych honorowych mieszka?cw, a mianowicie p. W?adys?awa Szpr?glewskiego.

argaiv1749

Urodzi? si? on 29 maja 1924 roku w Lisewie. W trakcie swojej m?odo?ci uko?czy? 7 klas tutejszej Szko?y Podstawowej, a nast?pnie od 1940 roku zacz?? uczy? si? zawodu malarskiego.  Nauka ta zosta?a jednak przerwana z uwagi na burzliwy okres II wojny ?wiatowej, ktry dotyka? ka?dego z wcze?nie ?yj?cych ludzi. Pan Szpr?glewski opu?ci? kraj w 1942 roku i zdo?a? do niego powrci? 3 lata p?niej po zako?czeniu wojny. Wtedy te? przyst?pi? do kontynuacji nauki na Uniwersytecie Ludowym w Lipienku, a tak?e uko?czy? nauk? zawodu malarz- tapeciarz u mistrza Tarkowskiego w Che?mnie, gdzie przez 3 lata pracowa? p?niej w zawodzie zdaj?c przy tym egzamin czeladniczy.


W 1951 roku za?o?y? Zak?ad Malarski, ktry przez 38 lat funkcjonowa? pod t? sam? nazw?, a nast?pnie zosta? przemieniony na Zak?ad Us?ugowo- Handlowy Malbud. Pierwszy zapis dokumentuj?cy powstanie tego zak?adu znajduje si? w Rejestrze Zak?adw Rzemie?lniczych Powiatu Che?mi?skiego. Ciekawostk? jest fakt, ?e prowadz?c zak?ad dok?adnie od 15 stycznia 1989 roku zdo?a? wyszkoli? prawie 40 uczniw.


Tytu? Mistrzowski zdo?a? uzyska? w roku 1955, dok?adnie 17 pa?dziernika. W czerwcu 1965 roku otrzyma? podzi?kowania za ofiarny wk?ad pracy w realizacji czynw spo?ecznych od wojewdzkiego frontu Jedno?ci Narodu, natomiast w latach 1976-1981 by? cz?onkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemie?lniczej w Bydgoszczy.


Do Ochotniczej Stra?y Po?arnej wst?pi? w 1946 roku, od 1971 by? cz?onkiem Komisji Rewizyjnej OSP. Na 115-lecie OSP otrzyma? podzi?kowania za wieloletni? prac? w Komisji Rewizyjnej. Zosta? odznaczony rwnie? Srebrnym i Br?zowym Krzy?em za zas?ugi dla po?arnictwa. Do dzi? wspomina budow? remizy stra?ackiej w czynie spo?ecznym.


W?rd innych zdobytych odznacze? mo?na wymieni? mi?dzy innymi:


- Srebrna odznaka Zas?u?ony Mistrz w szkoleniu i wychowaniu uczniw
  z 1969 roku,


- Z?ota odznaka Mistrza z 1972 roku,


Zota_odznaka_mistrza


- Dyplom uznania za aktywny udzia? w pracach Rady Narodowej w Lisewie
  z 1976 roku,


- Honorowa odznaka rzemios?a z 1978 i 1979 roku,

Honorowa_odznaka_rzemiosa_1978


- Tytu? Honorowego mieszka?ca Gminy Lisewo z 1993 roku,- Odznaczony przez Prezydenta RP  Br?zowym Krzy?em Zas?ugi
  w 25.04.2000 r.,


- Medal Honorowy im. Boles?awa Chomicza za zas?ugi dla rozwoju
  i umacnianie Zwi?zku OSP z 2006 roku,


- Odznaka za wys?ug? 60 lat w stra?y z 2009 roku.


Tytu? Honorowego mieszka?ca Gminy Lisewo otrzyma? za aktywn? dzia?alno?? spo?eczn? 29 listopada 2000 r. wraz z ma??onk? otrzyma? Medal za d?ugoletnie po?ycie ma??e?skie, nadawany przez Prezydenta RP.
 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass