Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Honorowy mieszkaniec PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 marca 2014 14:13

Kontynuuj?c prezentacje sylwetek wszystkich honorowych mieszka?cw zwi?zanych z nasza gmin? tym razem przedstawiamy p. Wac?awa Lachowicz.

argaiv1749


Urodzi? si? on 21 marca 1922 roku, w miejscowo?ci Kochwek, nale??cej do powiatu Opatw w wojewdztwie kieleckim.Tu? przed wojn? ucz?szcza? do gimnazjum znajduj?cego si? w miejscowo?ci W?odzimierz, gdzie uko?czy? dwie klasy. Ju? w 1940 roku, dok?adnie 10 lutego wraz z ca?? swoj? rodzin?, a wi?c rodzicami i 6 rodze?stwa, zosta? deportowany w g??b Zwi?zku Radzieckiego do miejscowo?ci Kostousowo, le??cej na Syberii w okr?gu ?wierd?owskim.


Za spraw? zmiany uk?adu si?, ktra mia?a miejsce w 1941 roku, po ataku III Rzeszy na Pa?stwo Sowieckie, i og?oszonej amnestii zacz?to formowa? na terenie ZSRR wojska polskie, wchodz?ce p?niej w sk?ad armii alianckiej. Dlatego te? dwa lata p?niej, 13 lutego 1943 roku, p. Lachowicz wst?pi? do formowanych oddzia?w armii polskiej organizowanej przez gen. W?adys?awa Andersa, gdzie pe?ni? s?u?b? a? do 21 czerwca 1947 roku, ko?cz?c j? ze stopniem starszego szeregowego. W trakcie owej s?u?by wojskowej nale?a? do 12 Pu?ku U?anw Podolskich przechodz?c szlak bojowy, biegn?cy od ZSRR przez Iran, Irak, Palestyn?, Egipt i W?ochy. Bra? tak?e czynny udzia? w walkach podczas bitwy o Monte Cassino.


Po zako?czeniu s?u?by wojskowej w 1947 roku osiedli? si? w miejscowo?ci Kornatowo, a w latach 1951 - 1962 pracowa? w Lisewie w Gminnej Sp?dzielni Samopomoc Ch?opska. Mieszkaj?c na wsi zajmowa? si? tak?e gospodarstwem rolnym, licz?cym 7 hektarw, ktre prowadzi? w latach 1957 1975.


W tamtym czasie pozostawa? aktywnym cz?onkiem kilku stowarzysze? takich jak: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Zwi?zek Bojownikw o Wolno?? i Demokracj? a tak?e K?ka Rolnicze. Ponadto przez pi?tna?cie lat, od roku 1960 do roku 1975, pe?ni? funkcj? so?tysa wsi Kornatowo.


W latach 90-tych ubieg?ego wieku, po zmianach ustrojowych zachodz?cych w Polsce, by? aktywnym cz?onkiem Stowarzyszenia Kombatantw Polskich Si? Zbrojnych na Zachodzie a tak?e Cz?onkiem Zwi?zku Sybirakw, a wi?c osb ktre zosta?y zes?ane na Syberi?.


Podczas swojej d?ugoletniej s?u?by wojskowej a tak?e dzia?alno?ci na terenie naszej gminy, p. Wac?aw Lachowicz uzyska? liczne odznaczenia za swoje zas?ugi, w?rd ktrych mo?na wymieni?:


- 15.02.1945 r. - Nadanie Krzy?a Pami?tkowego Monte Cassino dla U?ana Lachowicz Wac?awa 12 Pu?k U?anw Podolskich,


- 7.05.1945 r. Upowa?nienie dla U?ana Lachowicz Wac?awa do noszenia Znaku Pu?kowego 12 Pu?ku U?anw Podolskich,


- 24.09.1946 r. - Nadanie Odznaki Pami?tkowej 2 Korpusu W?adys?awa Andersa,


- 19.12.1946 r. - Upowa?nienie dla Starszego U?ana Wac?awa Lachowicz do posiadania i noszenia odznaki 3 Dywizji Strzelcw Karpackich,


- 24.12.1946 r. - Rozkaz Dzienny 12 Pu?ku U?anw Podolskich na podstawie, ktrego Starszy U?an Wac?aw Lachowicz uprawniony jest do noszenia Gwiazdy za Wojn? 1939-45 oraz Gwiazdy Italii,


- 10.10.1947 r. - Uprawienie do noszenia Krzy?a Walecznych,- 24.04.1995 r. - Odznaczenie Krzy?em Czynu Bojowego Polskich Si? Zbrojnych Na Zachodzie,


- 24.03.1998 r. - Nadanie honorowej odznaki Sybiraka,


- 1.09.1998 r. - Mianowanie na stopie? Kaprala,


- 31.01.2000 r.- Nadanie Krzy?a Pami?tkowego Monte Cassino dla U?ana Lachowicz Wac?awa 12 Pu?k U?anw Podolskich,


- 31.01.2000 r. - Podporucznik Wojska Polskiego,
- 26.07.2000 r. - Nadanie pierwszego Stopnia Oficerskiego -Podporucznik Wojska Polskiego.


Za og? swojej pracy na rzecz gminy p. Lachowiczowi zosta? przyznany tytu? Honorowego mieszka?ca Gminy Lisewo.

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass