Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 stycznia 2015 12:01

Kontynuuj?c prezentacj? honorowych mieszka?cw Gminy Lisewo przedstawiamy sylwetk? Pana Zenona J?wickiego.

argaiv1749


Pan Zenon urodzi? si? w P?dzewie, w podtoru?skiej gminie Z?awie? Wielka. Od najm?odszych lat pracowa? w gospodarstwie rolnym ojca, w ktrym zg??bi? tajniki rolnictwa i naby? wiele praktycznych umiej?tno?ci. Mieszka?cem Gminy Lisewo, Pan J?wicki,  jest od 50 lat. To w?a?nie tu, w 1965 roku, rozpocz?? prac? zawodow? na stanowisku agronoma gminnego.


1 stycznia 1973 r., wraz z utworzeniem Gminy Lisewo, zosta? jej Naczelnikiem. Funkcj? t? sprawowa?  przez siedemna?cie lat. W tym czasie, z Jego inicjatywy, podj?to szereg przedsi?wzi?? inwestycyjnych na rzecz gminy i spo?eczno?ci lokalnej. I tak:

 

- rozpocz?to przygotowania do budowy oczyszczalni ?ciekw w Lisewie,

- cz??ciowo przebudowano sie? wodoci?gow? w Lisewie,

- rozbudowano przedszkole (dzisiejszy pawilon),

- rozpocz?to budow? GOK (dzisiejsze gimnazjum),

- rozbudowano Szko?? Podstawow? w Lisewie,

- przy pomocy mieszka?cw i ich czynw spo?ecznych wybudowano ?wietlice
  w Mgoszczu, Bartlewie i Tytlewie,

- rozpocz?to niektre inwestycje drogowe np. Malankowo Kraj?cin,

- wybudowano kaplic? w Bartlewie,

- zmeliorowano ponad 1700 ha gruntw rolnych.


 


Pan Zenon J?wicki by? tak?e zapalonym dzia?aczem spo?ecznym. Z ogromnym zaanga?owaniem pe?ni? funkcj? prezesa Zarz?du Gminnego OSP oraz przewodnicz?cego Rady Przyjaci? Harcerstwa. Wsp?dzia?a? z gminnym i powiatowym Zarz?dem Ligi Obrony Kraju, by? aktywnym dzia?aczem K?ka Rolniczego w Lisewie oraz wspiera? rozwj sportu w gminie,  szczeglnie dru?yny pi?karskiej LZS Lisewo.

 

Za swoj? dzia?alno?? zawodow? otrzyma? wiele odznacze? i wyr?nie?, zarwno pa?stwowych, jak i resortowych. By?y to:


- Br?zowy Krzy? Zas?ugi - nadany 25 .03.1969 r. przez Rad? Pa?stwa,

- Z?oty Krzy? Zas?ugi -  nadany 10.12.1976 r. przez Rad? Pa?stwa,

- Br?zowy Medal Za Zas?ugi dla Rozwoju Po?arnictwa -  7.05.1976 r.,

- Medal 30 - lecia Polski Ludowej w 1974 r. i 40 - lecia Polski Ludowej
  w 1984 r.

- Br?zowa Odznaka Zas?u?ony Dzia?acz LOK w 1973 r.,

- Srebrna Odznaka Zas?u?ony Dzia?acz LOK w 1976 r.,

- Odznaka za zas?ugi dla K?ek Rolniczych - 1983 r.,

- Z?ota Odznaka Dzia?acza LZS - 1980 r.

 

Ponadto Pan Zenon J?wicki otrzyma?:


- odznak?  Zas?u?ony dla wojewdztwa toru?skiego nadan? przez
  Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej 1985 r.,


- odznak? Zas?u?ony Pracownik Pa?stwowy, przyznan? przez Prezesa Rady
  Ministrw -  1985 r.,


- trzykrotnie nagrod? krajow? przyznan? przez Front Jedno?ci Narodu,


- Honorow? Odznak? Przyjaci? Harcerstwa 1979 r. oraz Z?ot? Honorow?
  Odznak? Przyjaci? Harcerstwa 1980 r. nadane przez G?wn? Kwater? ZHP
  za prac? na rzecz harcerstwa,


- Srebrny - 1986 r. i Z?oty Medal Za Zas?ugi dla Po?arnictwa by?y wynikiem
  uznania ogromnego zaanga?owania i dzia?alno?ci na rzecz OSP.

 

Dorobek pracy zawodowej i spo?ecznej zosta? doceniony przez mieszka?cw g oraz w?adze gminne. Uchwa?? z dnia 10 listopada 2014 r., Rada Gminy Lisewo, nada?a Panu Zenonowi zaszczytny tytu? Honorowego Obywatela Gminy Lisewo. 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass