Termin XXIV Sesji Rady Gminy Lisewo Drukuj
czwartek, 17 listopada 2016 09:05

Przewodnicz?cy Rady  Gminy  Lisewo  informuj?,  ?e  na   dzie?  23 listopada 2016 r. na godz. 14:00  zosta? wyznaczony termin XXIV Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odb?dzie si? w sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie.

argaiv1777Proponowany porz?dek obrad:


  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno?ci obrad.


  2. Przedstawienie porz?dku obrad.


  3. Wyznaczenie Sekretarza obrad.


  4. Przyj?cie protoko?u z XXIII Sesji Rady Gminy.


  5. Informacja z dzia?alno?ci Wjta Gminy Lisewo.


  6. Informacja Przewodnicz?cego Rady z dzia?alno?ci Rady Gminy.


  7. Przyj?cie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.


  8. Informacje z dzia?alno?ci Komisji Sta?ych Rady Gminy Lisewo.


  9. Interpelacje, zapytania i o?wiadczenia.


  10. Podjecie uchwa? w sprawie:


  1) zmiany bud?etu Gminy Lisewo na 2016 rok projekt nr 1.

  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata
      2016-2029 projekt nr 2.

  3) okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci na 2017
      rok projekt nr 3.

  4) okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od ?rodkw transportowych
      projekt nr 4.

  5) uchwalenia Statutu Gminy Lisewo projekt nr 5.

  6) zmiany uchwa?y w sprawie powo?ania M?odzie?owej Rady Gminy
      i nadaniu jej Statutu projekt nr 6.

  7) nabycia nieruchomo?ci projekt nr 7.

  8) zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko?ach
      i placwkach prowadzonych przez Gmin? Lisewo. projekt nr 8.

  9) zmiany Regulaminu okre?laj?cego wysoko?? oraz szczeg?owe
      zasady przyznawania i wyp?acania dodatku mieszkaniowego dla
      nauczycieli zatrudnionych w szko?ach i placwkach  prowadzonych
      przez gmin? Lisewo projekt nr 9.

  10) Programu wsp?pracy w 2017 r. Gminy Lisewo
        z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
        3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i
        wolontariacie - projekt nr 10.

  11) przeprowadzenia wyborw uzupe?niaj?cych do Rady So?eckiej w
        So?ectwie Lipienek projekt nr 11.

  12) okre?lenia wzorw kart do g?osowania w wyborach  uzupe?niaj?cych
        do Rady  So?eckiej w So?ectwie Lipienek projekt nr 12.

  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  12. Wolne wnioski i zako?czenie Sesji.