Wyk?ady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Drukuj
wtorek, 08 listopada 2016 15:07

W dniu 3 listopada  2016 r. s?uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wy?szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Filia w Lisewie z wielkim zainteresowaniem wys?uchali wyk?adu Pana mgr Jaros?awa Jagodzi?skiego.

argaiv1807


Tematem by?a Grecja. Wszyscy przenie?li?my si? na P?wysep Ba?ka?ski. Dowiedzieli?my si?, ?e w sk?ad Grecji wchodzi oko?o 2500 wysp, w tym 165 zamieszka?ych. Najwy?szym szczytem jest wysoki na  2917 m n.p.m Olimp. Wszystko to ogl?dali?my na filmie.


Prelegent opowiada?  nam tak przejrzy?cie i ciekawie, jakby?my byli tam osobi?cie obecni. Czekamy z niecierpliwo?ci? na nast?pny wyk?ad w drugim semestrze. Przed wyk?adami wszyscy s?uchacze chwil? ciszy po?egnali naszego koleg? Bogus?awa Grabowskiego z Robakowa, ktry przed chorob? pilnie ucz?szcza? na zaj?cia, a tak?e kole?ank? Lucyn? Gr?dzick?.  Ona pomimo ci??kiej choroby stara?a si? uczestniczy? w zaj?ciach na UTW.


Dla ka?dego z Nas mia?a zawsze u?miech i dobre s?owo. B?dziemy o Was pami?ta?!


Nast?pne zaj?cia odb?d? si? 17 listopada 2016 r.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.


Opiekun grupy El?bieta Kolek