OSP w Lipienku nagrodzone!!! Drukuj
piątek, 09 grudnia 2016 10:15

Dnia 01 grudnia 2016 roku Ochotnicza Stra? Po?arna w Lipienku otrzyma?a dotacj? w wysoko?ci 10.000 z? na Gali Fundacji ORLEN- Dar Serca.

argaiv1031Ponad 160 zawodowych i ochotniczych jednostek stra?y po?arnych z Polski otrzyma?o darowizny na realizacje projektw s?u??cych podniesieniu poziomu bezpiecze?stwa spo?ecznego. ??czna kwota dotacji si?gn??a w tym roku 900 tys. z?otych.


Czek o warto?ci 10.000 z? odebra? Rados?aw Lewandowski i Jacek Mikowski z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Lipienku podczas uroczystego spotkania w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Wsparcia stra?akom udzieli? w tym roku PKN ORLEN, a tak?e sp?ki Grupy ORLEN, jak ANWIL oraz ORLEN Upstream.


Regularna wsp?praca PKN ORLEN z jednostkami zawodowymi i ochotniczymi stra?y po?arnych w ca?ym kraju trwa ju? ponad 16 lat. Koncern oraz sp?ki uczestnicz?ce w programie wspieraj? je finansowo i rzeczowo. Od 2000 roku ORLEN przekaza? na ten cel ju? prawie 9 mln z?otych. OSP w Lipienku otrzyma?o dotacj? ju? po raz trzeci! W roku 2013 otrzymali kwot? 5.000 z?. oraz w 2015 roku- grant w  wysoko?ci 10.000 z?.