Spotkanie wigilijne w ?wietlicy wiejskiej w Kornatowie Drukuj
wtorek, 13 grudnia 2016 11:21

11 grudnia 2016 roku, w ?wietlicy wiejskiej w Kornatowie, odby?o si? op?atkowe spotkanie wigilijne. W ferworze przed?wi?tecznych przygotowa? mieszka?cy wsi znale?li ch??, by na chwil? si? zatrzyma? i wsplnie sp?dzi? mi?o czas.

argaiv1031


Na przyby?ych go?ci czeka?y od?wi?tnie przystrojone sto?y, na ktrych nie zabrak?o w?asnor?cznie przygotowanych, przepysznych domowych wypiekw i potraw wigilijnych.


Po przywitaniu go?ci przez pani? so?tys, mo?na by?o pos?ucha? pi?knych kol?d w wykonaniu grupy wokalnej Lisewianie. Nast?pnie, zebranym mieszka?com, ?yczenia z?o?yli pan wjt, Jakub Kochowicz, p. sekretarz Halina Chrzanowska, a tak?e przewodnicz?cy Rady Gminy, pan Witold Jaworski, ktry przyby? ze swoj? ?on?, by wsplnie z mieszka?cami Kornatowa ?wi?towa? zbli?aj?ce si? Bo?e narodzenie.


P?niej wszyscy uczestnicy spotkania podzielili si? op?atkiem, ?ycz?c sobie przede wszystkim zdrowia, spokoju i szcz??cia. Podczas gdy zebrani go?cie delektowali si? kaw? i ?wi?tecznymi wypiekami, zesp? Lisewianie kol?dowa? nadaj?c spotkaniu wyj?tkowy charakter. Nie zabrak?o rwnie? wsplnych opowie?ci o tradycjach ?wi?tecznych. Mieszka?cy wymieniali si? wspomnieniami na ten temat. Wsplnych tematw do rozmw nie brakowa?o. By?o weso?o, wzruszaj?co, nostalgicznie....
Magia ?wi?t Bo?ego Narodzenia wype?ni?a ?wietlic? wiejsk? w Kornatowie. Jak wiadomo atmosfer? miejsca tworz? przebywaj?cy w nim ludzie, dlatego pi?knie dzi?kujemy tym, ktrzy uczestniczyli w naszym spotkaniu.


Dzi?kujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si? do tego by to nasze spotkanie by?o tak pi?kne i smaczne!


?yczymy wszystkim zdrowych, spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia, sp?dzonych w gronie bliskich osb. Niech ten czas b?dzie dla Was pe?en spokoju i rado?ci.


Wszystkiego dobrego ?yczy Wam So?tys wsi Kornatowo Maria Adamczyk

wraz z Rad? So?eck? - Maria Dziubak, Iwona Behrendt, Joanna Chrzanowska, Jaros?aw Trzpil.


Weso?ych ?wi?t!!!