Drukuj
wtorek, 03 stycznia 2017 11:07

Gmina Lisewo w?rd 14 gmin wy?onionych w projekcie Dobre konsultacje, dobry plan.

argaiv1376Cel g?wny projektu to zwi?kszenie potencja?u administracji samorz?dowej oraz wzrost udzia?u spo?ecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez:


- wsparcie procesw pog??bionych konsultacji spo?ecznych dokumentw dotycz?cych planowania przestrzennego oraz


- realizacj? i upowszechnienie zr?nicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narz?dzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym w 25 gminach wojewdztw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmi?sko-mazurskiego i zachodniopomorskiego w okresie od kwietnia 2016 do grudnia 2018 roku".

 

Dzi?ki realizacji projektu w Gminie Lisewo zostanie przeprowadzony z?o?ony proces konsultacyjny dotycz?cy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Proces ten b?dzie realizowany w oparciu o grant przyznany gminie. Konsultacje dokumentw planistycznych to realizacja I i II etapu konsultacji dokumentu planistycznego. I etap konsultacji obejmuje okres pomi?dzy przyj?ciem przez gmin? uchwa?y o przyst?pieniu do sporz?dzenia/ zmiany planu miejscowego a przekazaniem sporz?dzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. II etap konsultacji obejmuje okres pomi?dzy wy?o?eniem planu do publicznego wgl?du a przekazaniem uzgodnionego planu lub radzie gminy do uchwalenia. Zesp? pracownikw Urz?du Gminy w Lisewie zosta? przeszkolony w zakresie prowadzenia Indywidulanych Planw Konsultacji (IPK).


W Gminie Lisewo zaplanowano nast?puj?ce dzia?ania w ramach IPK:


- spotkanie informacyjno- szkoleniowe dla mieszka?cw w miesi?cu
  lutym 2017r.;


- informowanie o projekcie w trakcie zebra? wiejskich w miesi?cu
  marcu 2017 r.;


- przygotowanie i zakup materia?w promuj?cych proces konsultacji
  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miesi?cu
  marcu 2017 r.;


- rozpocz?cie konsultacji MPZP z wykorzystaniem takich metod jak: platforma internetowa- stacja-konsultacja.pl, oprogramowania GIS partycypacyjny, ulotki z informacj? zwrotn?, stworzenie punktu konsultacyjnego oraz przeprowadzenie spotka? konsultacyjnych, spacerw badawczych na prze?omie marca i kwietnia b.r. Spotkania b?d? odbywa?y si? w polu, pod namiotem, tj. na terenie, ktry zosta? poddany konsultacjom.


Wszystkie uwagi zostan? zawarte w raporcie z konsultacji, ktry zostanie przedstawiony mieszka?com gminy w czerwcu b.r.


Nad realizacj? projektu czuwa ?ukasz Broniszewski prezes Fundacji Stabilo oraz eksperci z zakresu planowania przestrzennego, ktrzy nie tylko monitoruj? dzia?ania, ale przede wszystkim planuj? je i okre?laj? ich standard.


Projekt jest wsp?finansowany ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.