Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Otwarcie ?wietlicy w Malankowie PDF Drukuj Email
czwartek, 18 listopada 2010 22:33

Dnia 29 pa?dziernika 2010 r. we wsi Malankowo mieszka?cy uroczy?cie ?wi?towali otwarcie nowo wyremontowanej ?wietlicy wiejskiej.

argaiv1301

 

Naprawiono przeciekaj?cy dach, wymieniono stolark? okienn? oraz zrobiono nowe wej?cie od strony ulicy. Zosta? utworzony i wyposa?ony aneks kuchenny i sanitariat. W g?wnej sali wykonano now? pod?og?, odnowiono i wymalowano ?ciany oraz wstawiono nowy piec kominkowy. Dzi?ki wsparciu prezesa stowarzyszenia Pro Bono Hominis Grzegorza Szyming wyposa?ono ?wietlic? w stoliki i krzes?a.

 

So?tys Iwona Tyburska wraz z Radnym Gminy Lisewo Andrzejem Nogalskim i przedstawicielem Rady So?eckiej Jerzym Papierowskim, przywitali zaproszonych go?ci i mieszka?cw. G?wnym punktem programu by? wyst?p najm?odszych mieszka?cw Malankowa, ktrzy zaprezentowali przedstawienie o staropolskiej go?cinno?ci i zwyczajach. Po wyst?pie nadszed? czas na podzi?kowania w?adzom samorz?dowym za osi?gni?cie wsplnego celu jakim by? ten remont dla mieszka?cw, a tak?e gospodarzom za zorganizowanie uroczysto?ci w mi?ej atmosferze.

 

Ca?? ceremoni? u?wietnia?a obecno?? zaproszonych go?ci, czyli s?dziwych mieszka?cw Malankowa oraz w?adz samorz?dowych: Wjta Gminy Lisewo Jerzego Cabaja, przedstawiciela Zarz?du Powiatu Radnego Powiatowego Grzegorza Zalewskiego, Skarbnika Gminy Lisewo Henryki ?wi?tkowskiej i Sekretarza Gminy Lisewo Haliny Chrzanowskiej.

 

Nale?? si? podzi?kowania So?tysowi Wsi Malankowo p. Iwonie Tyburskiej oraz mieszkankom Malankowa, ktre w szczeglny sposb zaanga?owa?y si? w przygotowanie i sprawny przebieg ca?ej uroczysto?ci. Mieszka?cy dzi?kuj? Pani Agnieszce Dalke za zrealizowanie i pilotowanie projektu Ocali? wspomnienia od zapomnienia, na ktry pozyska?a ?rodki w wysoko?ci 1200 z? ze Starostwa Powiatowego. Projekt zak?ada? wywiady z najstarszymi mieszka?cami wsi. Zebrane informacje dotycz?ce dziejw wsi wraz ze zdj?ciami seniorw zebrano w jednym pi?knym albumie, ktry b?dzie pami?tk? dla przysz?ych pokole? i swoist? kronik? Malanowa.

 

Krzysztof Nogalski

 

2m

1m

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass