Drukuj
czwartek, 20 października 2016 09:10

W zwi?zku z zagro?eniem afryka?skim pomorem ?wi? (ASF), w dniach 20-25 pa?dziernika 2016 r., prowadzona b?dzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzikw. Le?nicy prosz? o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostro?no?? na drogach.

argaiv1301


Afryka?ski pomr ?wi? (ASF) jest zaka?n? i wysoce zara?liw? chorob? wirusow? ?wi? domowych i dzikw. Choroba nie jest gro?na dla cz?owieka, poniewa? ludzie nie zara?aj? si? wirusem ASF. Wyst?pienie pomoru ?wi? mo?e by? jednak przyczyn? powa?nych strat ekonomicznych, zwi?zanych z padni?ciami zwierz?t, wyp?atami odszkodowa?, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu ?wi? i wieprzowiny.


Choroby nie notowano jeszcze na terenie wojewdztwa kujawsko-pomorskiego. Poniewa? przypadki i ogniska ASF zosta?y stwierdzone na terenie wojewdztwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisw weterynaryjnych reguluj?cych zag?szczenie dzikw.


W zwi?zku z tym, w dniach 20-25 pa?dziernika 2016 r., we wszystkich nadle?nictwach Regionalnej Dyrekcji Lasw Pa?stwowych w Toruniu b?dzie prowadzona ocena liczebno?ci dzikw w lasach metod? p?dze? prbnych na 10 proc. powierzchni lasw.


Le?nicy prosz? w miar? mo?liwo?ci o prze?o?enie wizyt w lesie na inny termin i wzmo?on? ostro?no?? podczas poruszania si? pojazdami przez tereny le?ne. Przemieszczaj?ca si? zwierzyna (nie tylko dziki) mo?e stanowi? zagro?enie dla ruchu.

 

Z powa?aniem

Dy?urny WCZK

Kozikowski Pawe?