Termin XXIII Sesji Rady Gminy Lisewo Drukuj
czwartek, 20 października 2016 11:18

argaiv1301

Przewodnicz?cy Rady  Gminy  Lisewo  informuj?,  ?e  na   dzie?  26 pa?dziernika 2016 r. na godz. 8:15  zosta? wyznaczony termin XXIII Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odb?dzie si? w sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie.Proponowany porz?dek obrad:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno?ci obrad.
2.
Wyznaczenie Sekretarza obrad.

3.
Przedstawienie i przyj?cie porz?dku obrad.

4.
Przyj?cie protoko?u z XXII Sesji Rady Gminy Lisewo.

5.
Informacja o z?o?onych o?wiadczeniach maj?tkowych.

6.
Interpelacje, zapytania i o?wiadczenia.

7.
Podj?cie uchwa? w sprawie:


1) zmiany bud?etu Gminy Lisewo na 2016 rok projekt nr 1.


2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2016-2029
    projekt nr 2.


3) zarz?dzenia przeprowadzenia wyborw So?tysa w So?ectwie Lipienek
    projekt nr 3.


4) okre?lenia wzorw kart do g?osowania w wyborach So?tysa w So?ectwie
    Lipienek projekt nr 4.


5) przeprowadzenia wyborw uzupe?niaj?cych do Rady So?eckiej w So?ectwie
    Drzonowo projekt nr 5.


6) okre?lenia wzorw kart do g?osowania w wyborach  uzupe?niaj?cych do Rady
    So?eckiej w So?ectwie Drzonowo projekt nr 6.


7) nabycia nieruchomo?ci projekt nr 7.


8) wyra?enia zgody na zawarcie kolejnych umw dzier?awy nieruchomo?ci
    stanowi?cych mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat projekt
    nr 8.


8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i o?wiadczenia.

9. Wolne wnioski i zako?czenie XXIII Sesji Rady Gminy.    


Przewodnicz?cy Rady

/-/ mgr Witold Jaworski