Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r. Drukuj
środa, 25 stycznia 2017 15:08

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A). 

argaiv1762

argaiv1233Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.


W zdecydowanej większości przypadków Kasa wystawi PIT-40A i tym samym rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłacanymi z Kasy w 2016 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.


Podatek obliczony przez Kasę będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2016. Jeżeli emeryt/rencista chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – może sam złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym. Należy jednak pamiętać, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 2 maja 2017 r. W zeznaniu należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2016 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy.

Zeznania w urzędzie skarbowym składają również emeryci/renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jednocześnie Kasa zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016r. nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2016 r. kwoty 3.091 zł.


Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2016 r. m.in., gdy:


1. w ciągu 2016 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna
    KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie

2. Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową
    udzieloną przez urząd skarbowy,

3. Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w
    związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o
    wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w
    sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba,
    że takie oświadczenie emeryt lub rencista  wycofał w 2016 r.),

4. którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie
    do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A.


Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 2 maja 2017 roku.


Podstawa prawna:

art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)


Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy