"Wymiana dobrych praktyk i do?wiadcze? pomi?dzy JST" Drukuj
czwartek, 30 września 2010 22:12

W dniach 23-24 wrze?nia 2010 roku odby?o si? pierwsze spotkanie nt. wymiany dobrych praktyk i do?wiadcze? oraz porwnywanie jako?ci us?ug pomi?dzy pi?cioma jednostkami samorz?du terytorialnego.

argaiv1301

 

Spotkanie powadzone by?o przez Ann? Bochen Kierowniczk? Projektu oraz Hann? ?owick? specjalistk? ds. monitoringu i ewaluacji. Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki wymieniali si? do?wiadczeniami w zakresie realizacji projektw finansowanych z EFS na przyk?adzie realizowanego projektu w ramach dzia?ania 5.2.1. Nowa jako?? us?ug w pi?ciu jednostkach samorz?du terytorialnego. Omwiono mi?dzy innymi sposb sporz?dzania wnioskw o p?atno??, monitoring rezultatw mi?kkich i twardych, dobre praktyki zwi?zane z realizacj? projektw.

 

Kolejne takie spotkanie zaplanowane jest na grudzie? br. podczas, ktrego uczestnicy i uczestniczki b?d? wymienia? si? do?wiadczeniami w zakresie realizacji projektw infrastrukturalnych, tak?e pod k?tem zamwie? publicznych.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? - galeria

 

 

2