Drukuj
sobota, 27 listopada 2010 22:26

imagesCAIR5P9F Rodzin w trudnej sytuacji w naszym regionie jest wiele. Mo?emy im pomc w??czaj?c si? do akcji "Szlachetna paczka",    ktr?   od 10 lat organizuje  w ca?ej Polsce Krakowskie Stowarzyszenie Wiosna. W ubieg?ym roku
w ramach akcji przekazano pomoc ponad 8 tys. rodzin o ??cznej warto?ci 6,4 mln z?. W akcji pomaga?o 5 tys. wolontariuszy.

argaiv1301

 

W tym roku w bazie akcji jest ju? zarejestrowanych ponad 7 tys. rodzin w potrzebie, w wojewdztwie kujawsko-pomorskim - 350. Rodziny te trafiaj? do rejestru dzi?ki wolontariuszom, ktrzy odnajduj? potrzebuj?ce rodziny w swoim otoczeniu, badaj? przyczyn? ich trudnej sytuacji oraz pytaj? o potrzeby. Na tej podstawie przygotowuj? opisy rodzin i listy potrzeb. Cz?sto s? to rodziny, ktre staraj? si? sobie radzi? same, nie maj? postawy roszczeniowej, a nawet ukrywaj? swoj? bied?.

 

Internetowa baza rodzin dzia?a od soboty 20 listopada br. na stronie www.szlachetnapaczka.pl Od tego dnia do 10 grudnia mo?na wybra? z niej rodzin?, dla ktrej chce si? przygotowa? prezent. Aby to zrobi? wystarczy wej?? na podan? wy?ej stron? internetow?, klikn?? w zak?adk? Paczka w twojej okolicy, wybra? wojewdztwo kujawsko-pomorskie, zaznaczy? rejon (magazyn) w Drzycimiu (w tym rejonie wpisane s? rodziny z gminy Lisewo) i przej?? do wyboru rodziny. Dzi?ki krtkiemu opisowi, mo?na dowiedzie? si? wi?cej o sytuacji rodziny a tak?e pozna? jej potrzeby. Gotow? PACZK? nale?y dostarczy? do magazynu akcji w Drzycimiu. Rodziny najcz??ciej prosz? o ?ywno?? trwa??, s?odycze, pomoce szkolne dla dzieci, ?rodki czysto?ci oraz ubrania ale pojawiaj? si? te? pro?by o sprz?ty AGD, meble i wyposa?enie mieszka?. Nie musz? to by? rzeczy nowe, mog? by? u?ywane, jednak powinny by? czyste i dobrej jako?ci. Nie chodzi o to, aby pozby? si? niepotrzebnych rzeczy, tylko ?eby zrobi? komu? prezent, z ktrego b?dzie si? cieszy?.

 

Zazwyczaj potrzeby rodzin s? bardzo du?e i trudno jest odpowiedzie? na wszystkie. Dla jednego darczy?cy czasem jest to zbyt du?y wydatek. Dlatego PACZK? mo?e przygotowa? kilka osb, grupa znajomych, klasa, szko?a, zak?ad pracy. Wa?ne jest, aby wybra? rodzin?, ktrej jest si? w stanie podarowa? to, czego potrzebuje.

 

PACZKA ma by? ?wi?tecznym prezentem, dlatego je?li darczy?ca zechce podarowa? rodzinie co? od siebie, np. w?o?y? do niej ?wi?teczn? kartk? z ?yczeniami, drobne upominki oczywi?cie mo?e to zrobi?. Dla potrzebuj?cych PACZKA jest tak naprawd? wa?niejsza ni? zawarte w niej rzeczy to znak, ?e kto? o nich pami?ta?.

 

Tak przygotowana pomoc konkretnej rodzinie, ktra sama wymienia najbardziej potrzebne rzeczy jest w stu procentach trafiona. PACZKI trafi? do rodzin, za po?rednictwem wolontariuszy, jeszcze przed Bo?ym Narodzeniem.

 

Wszystkich, ktrzy zechcieliby przy??czy? si? do Akcji i zrobi? paczki rodzinom z naszej gminy (w tym roku jest ich tylko sze??) gor?co zach?camy. Szczeg?owych informacji o Akcji Szlachetna paczka w naszej gminie mo?na uzyska? dzwoni?c pod numery 605 182 246 oraz 601 602 703.