Bezp?atny, gminny komunikator SMS Drukuj
czwartek, 20 października 2016 07:00

Serdecznie zapraszamy do rejestracji w naszym bezp?atnym, gminnym Komunikatorze SMS oraz mobilnym. Ma on nam zapewni? sprawne i szybkie dotarcie do Was z wa?nymi i ciekawymi informacjami z naszego regionu.

argaiv1301

Chcemy Pa?stwa informowa? w tych najwa?niejszych kwestiach (zagro?enia, alarmy, sytuacje kryzysowe), jak te? o aktualno?ciach, wydarzeniach kulturalnych czy inwestycjach w naszej spo?eczno?ci.


Przygotowali?my nast?puj?ce tematy dla Mieszka?cw Gminy i naszych So?ectw:

  • aktualno?ci,
  • zjawiska pogodowe,
  • zagro?enia,


ktre b?d? dost?pne po zapisaniu si? poprzez wys?anie SMS-a z odpowiedni? tre?ci? lub po wybraniu grupy w Mobilnym Komunikatorze MOPII na smartfony. Komunikator MOPII mo?na pobra? z oglnodost?pnych sklepw typu: Google Play, iTunes czy Windows Phone.
Mamy nadziej?, ?e przypadnie Pa?stwu do gustu ta forma komunikacji i poprawi bezpiecze?stwo oraz jako?? oferowanych przez nasz urz?d us?ug. Dzi?kujemy za rejestracje, zach?camy do podzielenia si? t? informacj? z bliskimi i serdecznie pozdrawiamy.


Koszt SMS-a na numer 4112 jest zgodny z Pa?stwa planem taryfowym.


Je?eli jednocze?nie chcecie Pa?stwo otrzymywa? wiadomo?ci ze swojego so?ectwa i aktualno?ci z ca?ej Gminy zapiszcie si? osobno do tych dwch grup!

W tym celu nale?y wys?a? SMSa aktywacyjnego o tre?ci: lisewo.info pod nr 4112 oraz drugiego SMSa aktywacyjnego, aby zapisa? si? do swojej wsi (szczeg?owy wykaz grup  i numerw w tabeli poni?ej).

Mieszka?cw do Systemu SMS wpisuje tak?e pracownik Urz?du Gminy w Lisewie Monika Ma?kowska - zg?oszenia przyjmowane s? telefonicznie  i osobi?cie.


L.pNazwa grupy  REJESTRACJA w grupie SMSWYREJESTROWANIE z grupy SMS
1.Lisewo aktualno?ci, kulturalne i zagro?enialisewo.infolisewo.info nie
2.

Lisewo
(so?ectwo Lisewo)

lisewo.lilisewo.li nie
3.

Lisewo
(so?ectwo Bartlewo)

lisewo.ba
lisewo.ba nie
4.
Lisewo
(so?ectwo B?achta)
lisewo.bllisewo.bl nie
5.
Lisewo
(so?ectwo Chrusty)
lisewo.chlisewo.ch nie
6.
Lisewo
(so?ectwo Drzonowo)
lisewo.drlisewo.dr nie
7.
Lisewo
(so?ectwo Kamlarki)
lisewo.kalisewo.ka nie
8.
Lisewo
(so?ectwo Kornatowo)
lisewo.kolisewo.ko nie
9.
Lisewo
(so?ectwo Kraj?cin)
lisewo.kjlisewo.kj nie
10.
Lisewo
(so?ectwo Krusin)
lisewo.kslisewo.ks nie
11.
Lisewo
(so?ectwo Linowiec)
lisewo.lnlisewo.ln nie
12.
Lisewo
(so?ectwo Lipienek)
lisewo.lplisewo.lp nie
13.
Lisewo
(so?ectwo Malankowo)
lisewo.malisewo.ma nie
14.
Lisewo
(so?ectwo Mgoszcz)
lisewo.mglisewo.mg nie
15.
Lisewo
(so?ectwo Pi?tkowo)
lisewo.pilisewo.pi nie
16.
Lisewo
(so?ectwo Pniewite)
lisewo.pnlisewo.pn nie
17.
Lisewo
(so?ectwo Strucfo?)
lisewo.stlisewo.st nie
18.
Lisewo
(so?ectwo Tytlewo)
lisewo.tylisewo.ty nie
19.
Lisewo
(so?ectwo Wierzbowo)
lisewo.wilisewo.wi nie