Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Zasady potr?cania zaliczek na podatek dochodowy i sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 12 stycznia 2017 09:38

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego - jako p?atnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) zobowi?zana jest do pobierania comiesi?cznych zaliczek na podatek dochodowy od wyp?acanych ?wiadcze?.

argaiv1777


Od 1 stycznia 2017 r. zaliczki te ustala si? w kwocie rwnej 18 proc. ?wiadczenia uzyskanego w danym miesi?cu, minus miesi?czna kwota zmniejszaj?ca podatek rwna 46,33 z? (ustalona od obowi?zuj?cej do ko?ca 2016 r. kwoty zmniejszaj?cej podatek - 556,02 z?, ktra po podzieleniu na 12 miesi?cy wynosi 46,33 z?).


Je?eli emeryt/rencista (sumuj?c ?wiadczenia od pocz?tku roku) przekroczy dochd 85 528 z?, to wwczas od miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w ktrym nast?pi?o przekroczenie, zaliczka b?dzie wynosi?a nie 18 proc., lecz 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesi?cu i nie b?dzie zmniejszana o 46,33 z?. Natomiast od ?wiadcze? wyp?acanych w niskich kwotach, tj. do 257 z? miesi?cznie, zaliczki na ten podatek nie b?d? pobierane.

Kasa wyja?nia, ?e od 1 stycznia 2017 r. wesz?y w ?ycie przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy  ordynacja podatkowa oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1926), w my?l ktrych roczna kwota zmniejszaj?ca podatek w 2017 r. wynosi od 0 z? do 1 188 z?, w zale?no?ci od wysoko?ci rocznego dochodu.


Niemniej Kasa podkre?la, ?e wysoko?? kwoty zmniejszaj?cej podatek b?dzie ustalona indywidualnie dla ka?dego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku, tj. po zako?czeniu roku podatkowego 2017, a zaliczki potr?cane b?d? w opisany wy?ej sposb wed?ug dotychczasowej kwoty (556,02 z?). Kasa dodaje, ?e w przypadku emerytw/rencistw, ktrych roczne dochody nie przekrocz? 6 600 z? - kwota zmniejszaj?ca podatek wyniesie 1 188 z?.


Emerytom/rencistom, ktrych roczne dochody wynios? od 6.600 z? i nie przekrocz? 11 000 z?, odliczona zostanie kwota zmniejszaj?ca podatek pomi?dzy 1 188 z? a 556,02 z?. W przypadku emerytw/rencistw, ktrych roczne dochody przekrocz? 11 000 z?, ale nie przekrocz? 85 528 z?, roczna kwota zmniejszaj?ca podatek wyniesie - jak dotychczas - 556,02 z?.


Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkw publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)  Kasa oblicza i pobiera z wyp?acanych ?wiadcze? emerytalno-rentowych sk?adk? na ubezpieczenie zdrowotne w wysoko?ci 9% podstawy wymiaru sk?adki; z tym ?e 7,75% podstawy wymiaru sk?adki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozosta?e 1,25% podstawy wymiaru sk?adki potr?cane jest z kwoty netto emerytury lub renty.


Wi?cej informacji na stronie: www.krus.gov.plInformacja pozyskana za po?rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass