Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r. PDF Drukuj Email
środa, 25 stycznia 2017 15:08

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informacjÄ™ o dochodach uzyskanych z tytuÅ‚u pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A). 

argaiv1269

argaiv1233Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzÄ™du skarbowego wÅ‚aÅ›ciwego wg miejsca zamieszkania Å›wiadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkajÄ…cych za granicÄ…, do urzÄ™du skarbowego wÅ‚aÅ›ciwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.


W zdecydowanej wiÄ™kszoÅ›ci przypadków Kasa wystawi PIT-40A i tym samym rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistÄ™. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza Å›wiadczeniami emerytalno-rentowymi wypÅ‚acanymi z Kasy w 2016 r. nie osiÄ…gnęła innego przychodu, podlegajÄ…cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiÄ…zku skÅ‚adania w urzÄ™dzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.


Podatek obliczony przez KasÄ™ bÄ™dzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2016. Jeżeli emeryt/rencista chce skorzystać z ulg podatkowych bÄ…dź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez KasÄ™ – może sam zÅ‚ożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we wÅ‚aÅ›ciwym urzÄ™dzie skarbowym. Należy jednak pamiÄ™tać, aby takie zeznanie zÅ‚ożyć w terminie do 2 maja 2017 r. W zeznaniu należy uwzglÄ™dnić przychód osiÄ…gniÄ™ty w 2016 r. z tytuÅ‚u pobierania Å›wiadczeÅ„ emerytalno-rentowych z Kasy.

Zeznania w urzÄ™dzie skarbowym skÅ‚adajÄ… również emeryci/renciÅ›ci, którzy chcÄ… wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

JednoczeÅ›nie Kasa zwraca uwagÄ™, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016r. nie pÅ‚acÄ… emeryci i renciÅ›ci, których roczny przychód, podlegajÄ…cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeÅ‚) nie przekroczyÅ‚ w 2016 r. kwoty 3.091 zÅ‚.


Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2016 r. m.in., gdy:


1. w ciągu 2016 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna
    KRUS, a nastÄ™pnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie

2. Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową
    udzielonÄ… przez urzÄ…d skarbowy,

3. Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w
    zwiÄ…zku ze zÅ‚ożonym przez emeryta lub rencistÄ™ oÅ›wiadczeniem o
    wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w
    sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujÄ…cych dzieci (chyba,
    że takie oÅ›wiadczenie emeryt lub rencista  wycofaÅ‚ w 2016 r.),

4. którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie
    do postanowieÅ„ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Jeżeli wystÄ…pi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciÅ›cie formularz PIT-11A.


Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A musi bezwzglÄ™dnie sam zÅ‚ożyć zeznanie podatkowe we wÅ‚aÅ›ciwym urzÄ™dzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 2 maja 2017 roku.


Podstawa prawna:

art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)


Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass