Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Honorowy Mieszkaniec Gminy Lisewo PDF Drukuj Email
wtorek, 18 grudnia 2012 11:51

?wi?tej Pami?ci Zofia Brzozowska od 1947 roku mieszka?a w Lisewie. Ca?e swoje zawodowe ?ycie po?wi?ci?a dla dobra gminy, pe?ni?c r?ne odpowiedzialne funkcje.

brzozowska
Pracowa?a m.in. na stanowisku sekretarza Urz?du Gminy, by?a przewodnicz?c? oraz cz?onkiem Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Lisewie. Dzi?ki temu mog?a wspomc zakup przez Urz?d Gminy pomocy naukowych i sprz?tu (w tym muzycznego). Ponadto zorganizowa?a Ko?o Gospody? Wiejskich w Lisewie, ktrego by?a przewodnicz?c? przez szereg kadencji. Przez wiele lat pe?ni?a funkcj? kuratora s?dowego przy S?dzie Rejonowym w Che?mnie. Ponadto zorganizowa?a Klub Seniora, by?a opiekunem grup m?odzie?owych gdzie w ramach mi?dzynarodowej wymiany z m?odzie?? z Niemiec pe?ni?a rol? t?umacza.

Bra?a aktywny udzia? w ?yciu Parafii Lisewo m.in. funduj?c witra?, ktry s?u?y naszej ?wi?tyni po dzie? dzisiejszy. Warto doda?, ?e Pani Zofia przez lata udziela?a bezp?atnych korepetycji z j?zyka niemieckiego uczniom szk? ?rednich z terenu gminy.

argaiv1749


Nasza Honorowa Mieszkanka zawsze pomaga?a tym, ktrzy najbardziej tej pomocy potrzebowali, udzielaj?c np. pomocy materialnej. Mimo bardzo aktywnej dzia?alno?ci na rzecz innych by?a rwnie? bardzo dobr? matk? i ?on?.


Za sw? wspania?? postaw? i aktywn? prac? dla dobra innych otrzyma?a szereg odznacze?, w tym tak?e pa?stwowych: Z?oty Krzy? Zas?ug, Krzy? Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto otrzyma?a wiele odznacze? i wyr?nie? resortowych: Zas?u?ony dzia?acz Wojewdzkiego Zwi?zku Sp?dzielni Rolniczych ,,SCH, tytu? Przyjaciela dzieci, Zas?u?ony dzia?acz Frontu Jedno?ci Narodu, odznaka honorowa Polskiego Zwi?zku Emerytw i Rencistw,, srebrna i z?ota odznaka Zas?u?onego Dzia?acza Polskiego Komitetu Pomocy Spo?ecznej i wiele innych.


W sesji nadania tytu?u uczestniczyli tak?e zaproszeni cz?onkowie najbli?szej rodziny p. Zofii.

Adrian Jaworski

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass